โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)


นายสำเริง บุญอรุณรักษา
ประทานกรรมการสถานศึกษา

พระปลัดรัฐพงษ์ อุปสนฺโต
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายประธาน เหล่าสมาธิกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายวิเชษฐ นิ่มสังกัด
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสมพูน กิจประเสริฐ
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายอวยชัย กิจเจริญ
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเติม พิมสา
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นายสุรพล บุรผากา
กรรมการผู้แทนครู

นายวิทยา เพ็ญศิริ
กรรมการและเลขานุการ

นายมานพ กิจฉลอง
กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย เรืองแก้วมณี
กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมพล อุณหทวีทรัพย์
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวณภัทร ธารีปฐมกุล
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนชุมชน

นางรานี กุศลวัฒน์
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนชุมชน

นางกมลวรรณ สวัสดิ์พนปิติ
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนชุมชน

นางอาภา สุจิรารัตน์
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนผู้ปกครอง

นายสมชาย กิจพิทักษ์
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวพิศสมัย กิจเจริญ
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนผู้ปกครอง

นางนงนุช กิจพิทักษ์
กรรมการที่ปรึกษาผู้แทนผู้ปกครอง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school-board','weblogs','ec2-54-163-20-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-20','2019','05','73102945');