โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

รายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555

ผู้เข้าชม 2,722
yesรายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2555yes

 เด็กชายพงศกร  แป้นเจริญ                เด็กชายอานนท์  แสงผาด              เด็กชายฉัตรชัย  ปิ่นสุวรรณ
 เด็กชายอุกฤษ  น่าบัณฑิต                  เด็กชายพีรพล  พะชะ                    เด็กชายสพลดนัย  อู่ตะเภา
 เด็กชายมัคฆวาฬ  ง้วนไธสง               เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทิพย์รักษา         เด็กหญิงกมลรัตน์  วอนอก
 เด็กหญิงศศิกานต์  จะเชิญรัมย์           เด็กหญิงพรทิพย์  โพธิ์วงค์               เด็กหญิงดลพร  เสชัง
 เด็กหญิงศิรินภา  กระแสโสม              เด็กชายนูมเบ มาร์ติน ทอมสัน จูเนียร์  yesรายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2556yes

 เด็กชายวสันต์  มุ่งธรรม                      เด็กชายศุภชัย  เพ็งสุวรรณ์                 เด็กชายธีระศักดิ์  สอนคุ้ม
เด็กชายอรรถชัย  โพธิ์เขียว                 เด็กชายอาทิตย์  สดับธรรม                 เด็กชายวุฒิชัย  ป้อมลอย
เด็กหญิงอรุณรัตน์  มังสี                      เด็กหญิงพิมพร   ภฺมรินทร์                  เด็กหญิงธนัชชา สอนบุตร
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหมะธุรินทร์         เด็กหญิงปนัดดา  กมลเลิศ

 
yesรายชื่อศิษย์เก่าปีการศึกษา 2557yes

เด็กชายพรพิสิทธิ์  ตองคำ                   เด็กชายจิตวัต  วงศ์ม่วง                 เด็กชายพัชพงษ์  สมประสงค์
เด็กชายธนากรณ์  พลหนองหลวง         เด็กชายเริงชัย  พิมพา                    เด็กชายสุธิรักษ์  จรรยาวิจิต
เด็กชายกฤษณธร  ไล้ทองคำ               เด็กชายวรศักดิ์  ขันหล่อ                 เด็กชายสิริกร  คลังทอง
เด็กชายรัตนธร  หมั่นประโคน               เด็กชายปัญญา  วงศ์ลัวะ                 เด็กชายวิษณุกร  พลไกร
เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมสา                    เด็กหญิงหทัยชน  คุณทอง             เด็กหญิงศิริรัตน์  เลาหบุตร
เด็กหญิงอารีญา  ตองคำ                      เด็กหญิงทิพย์กัญญา  มาโต            เด็กหญิงเอ   มีนา
เด็กหญิงสุชาดา  ไล้ทองคำ

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-163-20-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-20','2019','05','73102945');