โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

บุคลากรในโรงเรียน

ผู้เข้าชม 447
                                   ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดท่าข้าม
 
                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางบุหงา  วิริยะ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ผู้อำนวยการโรงเรียน / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ภาษาไทย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ค.ม. บริหารการศึกษา
                                                
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นายสุรพล  บุรผากา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ สุขศึกษา
                      
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางอุไรวรรณ  บุรผากา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ สุขศึกษา

                                              

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวยุรี  กานดา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูเกษียณ / คศ.3
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ประถมศึกษา

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวนุชอนงค์ ถิรนันทนากร
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.2
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. การศึกษาปฐมวัย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ศษ.ม หลักสูตรและการสอน

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางกมลรัตน์ ตั้งกอบลาภ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. การศึกษาพิเศษ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        .ม. การบริหารการศึกษา

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวอัจฉราภา  ชาวปากน้ำ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. ภาษาอังกฤษ
 
                                               

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาววราลักษณ์ เรืองจันทร์ 
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ นาฏศิลป์ไทย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        รออัพเดทข้อมูล

                                                 

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาววิรัญญา  แก้วจา
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        ศษ.ม การบริหารการศึกษา

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นายสมชาย  จีนเดีย
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครู / คศ.1
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      วท.บ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญาโท        รออัพเดทข้อมูล

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวกนกวลี  ช้างเผือก
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูผู้ช่วย
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      บ. ภาษาไทย
 
                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวลาวัณย์  เอ๊าเจริญ
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ศษ.บ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

                                                -รออัพเดท-

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางสาวสุดารัตน์ หอมอุดม
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูอัตราจ้าง
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      ค.บ วิทยาศาสตร์

                                                

                      ชื่อ - นามสกุล                         นางรพีพร กระจ่างจิตร
                      ตำแหน่ง/ระดับ                        ครูธุรการ
                      วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี      บท.บ การเงินการธนาคาร

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-87-61-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-25','2019','05','73102945');