โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 3,449

ประวัติโรงเรียนวัดท่าข้าม 034-292278
 

                ที่ตั้งและอาณาเขต
     
             
โรงเรียนวัดท่าข้ามตั้งอยู่เลขที่  54  หมู่  3 ตำบลท่าข้าม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  เขตพื้นที่บริการ การศึกษา   ตำบลท่าข้าม  หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,  และนักเรียนนอกเขตบริการ  จัดการศึกษา 2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา  มีพื้นที่รวม  1  ไร่  2  งาน  22  ตารางวา  มีอาคารเรียน  2  หลัง มีอาณาเขต ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ วัดท่าข้าม
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับ สุสานวัดนักบุญเปโตร
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  โรงเรียนนักบุญเปโตร
ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  วัดท่าข้าม
                       
                         
                ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนวัดท่าข้ามตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2479 โดยทางราชการเป็นผู้จัดตั้งในสมัย นายหิรัญ สามไชย เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน โดยได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดท่าข้ามเป็นที่เรียนของนักเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6  มีนายเล็ก เหรียญประยูร เป็นครูใหญ่คนแรก 
        พ.ศ.2480 นายเอื้อน วาราชนนท์ มาแทนและนายชื่น แย้มไพเราะ  มาดำรงตำแหน่งต่อมา ตั้งแต่ พ.ศ.2480-2484 ในช่วงนี้มีการปรับปรุงหลักสูตร จึงเปลี่ยนแปลงการสอนจาก ป.1-ป.6 เป็น ป.1-ป.4 
       ต่อมานักเรียนเพิ่มขึ้น พระอธิการปุ้ย จนทโชติ ร่วมกับขุนสุวรรณสวัสดิ์ กำนันตำบลสามพราน และนายเล็ก ไทยสงวน คหบดีได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.2 ใต้ถุนโปร่ง ใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2485 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  ศึกษาธิการจังหวัด นายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ ผู้บังคับกองสถานีตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนมาร่วมเปิดพิธี ต่อมานายเล็ก   เหรียญประยูร  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีก  ตั้งแต่  พ.ศ. 2485 – 2486 
       นายชัยยุทธ เทียนถนอม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พ.ศ.2494-2499 นายสกล เย็นสบาย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียนได้หาทุนทรัพย์ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจนเสร็จเรียบร้อย ใช้เป็นสถานที่เรียน จนถึง พ.ศ.2515 นายประจวบ สุขผลผลา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้รับงบประมาณ 15,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญแล้ว เสร็จ
       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2517 ได้รับงบประมาณอีก 65,000 บาท ราษฎร์สมทบอีก 3,000 บาท สร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เสร็จวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 
        พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ  017  กรมสามัญ ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 33 เมตร และได้รับบริจาคจากพระครูเกษมธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม รูปปัจจุบันอีก 40,000 บาท สมทบสร้างอาคารเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2523 เสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 
        พ.ศ.2523 นายวิรัช เย็นสบาย ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 017 จำนวน 270,000 บาท ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท สร้างโรงอาหารแบบ 313 เอ ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 17.5 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2525 
        พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 60/26 จำนวน 4 ที่นั่ง เสร็จเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2530 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531 นายธีรยุทธ รักษาสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2531 พื้นที่โรงเรียน 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
        วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2548 นายวิทยา เพ็ญศิริ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม 
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552  บริษัทไทเฟิง จำกัด โดยคุณธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ได้บริจาคจัดสร้างอาคาร ห้องน้ำอนุบาลจำนวน 1 หลัง 4 ที่ ห้องอาบน้ำ 1 ที่ รวมมูลค่า 272,400 บาท 
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 บริษัทเอคเชนเชอร์ โซลูชั่น จำกัด โดยคุณสมพิศ กิจเจริญ ได้บริจาคทรัพย์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์ รวมมูลค่า 455,000 บาท 
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553 คุณสมพิศ กิจเจริญ ได้บริจาคเงินจัดสร้างอาคารห้องสมุด  วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อยะ)  เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามได้บริจาคจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาลจำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน  พร้อมห้องสหกรณ์  อีกทั้งได้ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมมูลค่าประมาณ 1,800,000 บาท ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ มูลค่า 140,000 บาท  
        วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 คุณสมชาย  เรืองแก้วมณี บริจาคเงินจัดสร้างต่อเติมหลังคาหน้าอาคารเรียน / ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป/ ที่แปรงฟันนักเรียนเป็นเงิน 350,000 บาท

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-87-61-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-25','2019','05','73102945');