โรงเรียน วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

ลิงค์แนะนำ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
827,500

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 1,975

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม    
อนุบาล 1 19 22 41 1  
อนุบาล 2 21 17 38 1  
รวมอนุบาล 40 39 80 2  
ประถมศึกษาปีที่ 1 22 15 37 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 12 27 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 16 35 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 11 30 1  
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1  
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1  
รวม ป.1- ป.6 89 69 158 6  
รวมทั้งสิ้น 129 108 237 8  

 

 

                                                                                     ข้อมูลนักเรียน   10   มิถุนายน  2555

 
จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ

รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
1.นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม - -
2.นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 20 10
3.นักเรียนปัญญาเลิศ 10 10
4.นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  (ยากจน  ด้อยโอกาส ฯลฯ) 230 90
รวม 260 110.00

 

         

แนวโน้มจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม    
อนุบาล 1 29 21 50 1  
อนุบาล 2 28 17 45 1  
รวมอนุบาล 57 38 95 2  
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 18 37 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 13 30 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 16 35 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 13 29 1  
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17 1  
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17 1  
รวม ป.1- ป.6 89 76 165 6  
รวมทั้งสิ้น 146 114 260 8  

 

  
 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาระดับปฐมวัย                                                               

จำนวนนักเรียน : ห้อง
น้อยกว่า 20 คน : ห้อง 20 -30 คน : ห้อง 30  คนขึ้นไป  :  ห้อง
- - 2

 

ระดับประถมศึกษา

จำนวนนักเรียน  : ห้อง
น้อยกว่า 30 คน : ห้อง 30 – 35  คน  :  ห้อง 35  คนขึ้นไป  :  ห้อง
3 1 2

 

แนวโน้มจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม    
อนุบาล 1 15 11 26 1  
อนุบาล 2 14 14 28 1  
รวมอนุบาล 29 25 54 2  
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 33 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 16 27 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 13 31 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 15 26 1  
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 13 32 1  
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1  
รวม ป.1- ป.6 88 81 169 6  
รวมทั้งสิ้น 116 107 223 8  

 

  
 

จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาระดับปฐมวัย                                                               

จำนวนนักเรียน : ห้อง
น้อยกว่า 20 คน : ห้อง 20 -30 คน : ห้อง 30  คนขึ้นไป  :  ห้อง
- - 2

 

ระดับประถมศึกษา

จำนวนนักเรียน  : ห้อง
น้อยกว่า 30 คน : ห้อง 30 – 35  คน  :  ห้อง 35  คนขึ้นไป  :  ห้อง
3 1 2
 

 

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-54-87-61-215.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-25','2019','05','73102945');